Algemene voorwaarden Dance d'Alí

1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool Dance d’Alí in Groningen.

1.2 Dansschool Dance d’Alí is een eenmanszaak opgericht door Ilona Ali en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01110567. BTW ID: NL 001442736B63. Dansschool Dance d’Alí wordt hierna ook aangeduid als ‘Dance d’Alí’.

2. Aanmelding

2.1 De aanmelding voor (een) cursus(sen) en/of wedstrijdteam bij Dance d’Alí vindt plaats door: het inschrijfformulier op de website (www.dance-dali.nl) volledig in te vullen en te verzenden

2.2 Als het maximaal aantal cursisten is bereikt, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt bericht van Dance d’Alí zodra de cursist aan de lessen kan deelnemen. Tevens kan in overleg worden gekozen voor een alternatief.

2.3. Een cursist kan de aanmelding tot 3 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos schriftelijk annuleren.

2.4 Indien een cursist zich heeft aangemeld via de website van Dance d’Alí, heeft de cursist de mogelijkheid om de aanmelding binnen 8 dagen na de aanmelding kosteloos te annuleren.

2.5 Na het volgen van een (gratis) proefles is men verplicht zich voor een cursus in te schrijven indien men de cursus wenst te vervolgen. Wel is het toegestaan meerdere (gratis) proeflessen te doen in verschillende stijlen.

2.6 Aan eventuele (zet)fouten in aangekondigde activiteiten en daarmee tijden, dagen prijzen en docenten kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Cursusovereenkomst, termijn en betaling

3.1 Een cursusovereenkomst bij Dance d’Alí wordt aangegaan voor de gehele cursusduur. Het aantal lessen wordt altijd door het Dance d’Alí aangegeven.

3.2 De cursusovereenkomst wordt niet automatisch verlengd naar het volgende cursusseizoen.

3.3 Alle cursisten van Dance d’Alí dienen zich voorafgaand van het nieuwe seizoen opnieuw aan te melden via de website. Dance d’Alí is niet aansprakelijk voor lessen die vol zijn, door verlate aanmelding na de start van het seizoen.

3.4 Alle tarieven zijn te vinden op www.dance-dali.nl of bij Ilona Ali op te vragen.

3.5 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

3.6 Betaling van de jaarcursus(sen) dient te geschieden in één termijn. Het volledige lesgeld moet zijn voldaan vóór aanvang van de cursus(sen).

3.7 Een cursist kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend vooruit mogelijk en tegen betaling van een toeslag van 2%.

3.8 Bij te late betaling zal er 5 Euro administratiekosten op de eerste aanmaning in rekening worden gebracht. Na de eerste aanmaning zal bij niet betalen een incassoprocedure worden opgestart en toegang tot de les (vooralsnog) worden ontzegd. Bij een eventuele incassoprocedure worden naast € 50 administratiekosten en rente ook alle kosten van incasso in rekening gebracht.

3.9 Dance d’Alí behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen. De cursist is niet gerechtigd om de cursusovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij de tariefswijziging een verhoging betreft van het cursusgeld en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de cursusovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhogingen) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

4. Afmelding, tussentijdse beëindiging en opschorting

4.1 Een vervallen les is een les die niet is gegeven en waarvoor Dance d’Alí ook geen alternatief heeft kunnen aanbieden. Alternatieven kunnen zijn, niet uitgesloten tot: dansinstructies op video en live streams.

4.2 Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal Dance d’Alí eerst zoeken naar vervanging. Indien dit niet lukt, worden lessen (aan het eind van het seizoen) ingehaald.

4.3 Indien er meer dan drie lessen per cursus zijn vervallen en niet worden ingehaald, dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het cursusgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.

4.4 Dance d’Alí kan een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in gevallen van te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent en overige overmacht situaties. Ingeval van annulering van de cursus door Dance d’Alí, wordt door Dance d’Alí in overleg een alternatief aangeboden of heeft de cursist recht op terugbetaling van het cursusgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.

4.5 Een gemiste les is een les die de cursist niet heeft kunnen volgen.

4.6 Als een cursist lessen niet aanwezig kan zijn, dient dit via de website www.dance-dali.nl, e-mail of telefonisch te worden doorgegeven aan Dance d’Alí. Het gebruik van het absentieformulier op de website heeft hierin de voorkeur.

4.7 Bij ziekte, uitzonderlijke omstandigheden (overgelaten aan het oordeel van Dance d’Alí), of wanneer het niet kunnen volgen van een les minimaal één week van te voren is aangekondigd, kan in overleg met de docent worden bekeken of een les kan worden ingehaald. Eventueel op een ander tijdstip en/of een andere locatie. Dance d’Alí is niet hieraan gebonden.

4.8 Het missen van een les, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.

4.9 Dance d’Alí kan de cursist de toegang tot de lessen ontzeggen voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is Dance d’Alí gerechtigd bij een betalingsachterstand de cursusovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt, de mogelijkheid tot het inhalen van de les wordt geboden.

4.10 In bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte van de cursist (of verhuizing naar een ander gebied), kan op schriftelijk verzoek de overeenkomst tussentijds worden beëindigd en kan er naar rato van de resterende lessen, restitutie van een deel van het cursusgeld worden verleend. Een en ander naar het oordeel van Dance d’Alí. Dance d’Alí is nimmer verplicht tot restitutie.

4.11 In verband met de voortgang van de lessen is opschorting van de cursus, om welke reden dan ook, niet mogelijk.

4.12 Voor korte cursussen wordt nimmer restitutie verleend.

5. Risico en aansprakelijkheid

5.1 Het beoefenen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan een cursusonderdeel, les en/of activiteit is geheel voor eigen risico van de cursist.

5.2 Dance d’Alí aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist of een van de medecursisten.

5.3 De cursist vrijwaart Dance d’Alí voor aanspraken van derde ter zake.

5.4 Dance d’Alí aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist.

5.5 Indien Dance d’Alí toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Dance d’Alí in voorkomend geval uitkeert.

5.6 De cursist kan wel aansprakelijk worden gesteld voor door hem of haar veroorzaakte schade aan goederen of personen

6. Klachten en huisregels

6.1 Ingeval van klachten met betrekking tot Dance d’Alí  dien(t)(en) (de ouders van) de cursist zich te wenden tot de docent, de eigenaar van Dance d’Alí of een andere medewerker van Dance d’Alí.

6.2 Cursisten en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in en om het terrein van Dance d’Alí te houden aan de huisregels van Dance d’Alí en indien lessen en/of activiteiten plaatsvinden op een andere locatie, aan de huisregels van de betreffende locatie. Tevens dienen cursisten en bezoekers, gedurende hun verblijf in en om het terrein van de locatie, aanwijzingen van (het personeel van) Dance d’Alí of het personeel van de locatie op te volgen. Cursisten volgen individueel dansles, publiek is enkel toegestaan bij kijklessen of op aanwijzing van de docent.

6.3 Cursisten en bezoekers dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Dance d’Alí behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, diegene (cursist of bezoeker) de toegang tot de locatie te ontzeggen en de cursist voortzetting van de cursus te weigeren zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
6.4 Geen gebruik van consumpties (anders dan water) in de cursusruimte.

6.5 Buitenschoeisel is niet toegestaan in de dansstudio.

6.6 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Dance d’Alí of de locaties waarin zij werkzaam is zal in rekening worden gebracht.

6.7 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Dance d’Alí niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

7.2 Aanspraak op schadevergoeding of restitutie van lesgeld is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

8. Overig

8.1 Foto’s en video’s gemaakt tijdens dansvoorstellingen en/of speciale evenementen kunnen door Dance d’Alí gebruikt worden voor promotionele doeleinden; zoals folders, posters en flyers van Dance d’Alí of voor de officiële sociale mediakanalen.

8.2 U kunt bij aanvang van het seizoen aangeven wanneer dit niet wenselijk is. Achteraf kunnen wij posters en flyers niet meer veranderen. Bij bezwaar zullen wij de foto van uw kind verwijderen van sociale mediakanalen.

8.3 Foto’s en video’s die gemaakt zijn in opdracht van Dance d’Alí mag u niet zonder onze toestemming verspreiden of kopiëren. Graag uw verzoek indienen per mail: ilona@dance-dali.nl

8.4 Voor snelle communicatie kan per dansgroep een whatsapp groep worden aangemaakt. Deze kan worden gebruikt voor het melden van ziekte of afwezigheid van de dansdocent of cursist, belangrijke informatie of meldingen. Gelieve geen persoonlijke gesprekken te onderhouden in deze groepsapp.