Algemene voorwaarden Dance d'Alí

Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool Dance d’Alí in Groningen.
  2. Dansschool Dance d’Alí is een eenmanszaak opgericht door Ilona Ali en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01110567. BTW ID: NL 001442736B63. Dansschool Dance d’Alí wordt hierna ook aangeduid als ‘Dance d’Alí’.
  3. De huisregels van Dance d’Alí moeten worden nageleefd.

 1. Inschrijven
  1. Inschrijven voor lessen kan op elk gewenst moment en de inschrijving geldt tot het einde van het seizoen. Een seizoen loopt van september tot circa half juni, afhankelijk van de vakanties en de vrije dagen. Het aantal lessen per seizoen wordt door Dance d’Alí aangegeven op de website.
  2. Het online inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Minderjarigen moeten het inschrijfformulier laten invullen door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet.
  3. Tijdens de zomervakantie zijn er geen lessen en is geen lesgeld verschuldigd
  4. Men kan één gratis proefles komen volgen in alle verschillende dansstijlen.
  5. Als het maximaal aantal cursisten is bereikt, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt bericht van Dance d’Alí zodra de cursist aan de lessen kan deelnemen. Tevens kan in overleg worden gekozen voor een alternatief.
  6. Indien een nieuwe cursist zich heeft ingeschreven via de website van Dance d’Alí, heeft de cursist de mogelijkheid om binnen 5 dagen na de inschrijving kosteloos te annuleren.
  7. Bestaande leden die vóór de laatste lesdag van het seizoen via Mijn Dance d’Alí het lesadvies bevestigen, zijn verzekerd van hun plek in de les voor het volgende seizoen. Dance d’Alí is niet aansprakelijk voor lessen die vol zijn, door verlate bevestiging.
  8. Aan eventuele (zet)fouten in aangekondigde activiteiten en daarmee tijden, dagen prijzen en docenten kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. Betaling
  1. Bij inschrijving voor lessen betaalt men het volledige cursusbedrag in één keer per seizoen. 
  2. Het verschuldigde bedrag moet worden bijgeschreven op rekening  NL88 KNAB 0408 2281 56 t.n.v. Dance d’Alí in Groningen. Dit gebeurt o.v.v. het lid- en het factuurnummer. De complete betaling moet zijn voldaan voor het lid start met de lessen
  3. Bij inschrijving in andere maanden wordt het lesgeld naar rato in een keer geïncasseerd
  4. Als 30 dagen na factuurdatum het lesgeld niet is betaald, is het lid van rechtswege in verzuim. Hiervoor is geen ingebrekestelling of sommatie nodig. Er worden in dat geval € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht.
  5. Wanneer betaling uitblijft, zal Dance d’Alí 45 dagen na factuurdatum een incassobureau inschakelen om het verschuldigde bedrag te innen. Het verschuldigde lesgeld, de herinneringskosten en de aanmaningskosten worden daarmee verhoogd met de kosten voor de verschuldigde rente en de vergoeding van alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten.
  6. Een cursist kan schriftelijk verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend vooruit mogelijk, door de in overleg overeengekomen aantal termijnbetalingen in te plannen bij de eigen bank en tegen betaling van een toeslag van 2%.
  7. Dance d’Alí heeft het recht om lesgelden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van te voren op de website worden aangekondigd. De wijziging van het lesgeld gaat in met ingang van de eerstvolgende periode waarover lesgeld verschuldigd is.

 3. Uitschrijven, gemiste en vervallen lessen
  1. Opzegging gebeurt schriftelijk of via het uitschrijfformulier op Mijn Dance d’Alí. Uitschrijvingen moeten door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet worden gedaan.
  2. Uitschrijven voor de start van het volgende seizoen, kan met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
  3. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk
  4. Een vervallen les is een les die niet is gegeven en waarvoor Dance d’Alí ook geen alternatief heeft kunnen aanbieden. Alternatieven kunnen zijn, niet uitgesloten tot: dansinstructies op video en live streams.
  5. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal Dance d’Alí zoeken naar vervanging. Indien dit niet lukt, worden lessen aan het eind van het seizoen ingehaald. Indien er meer dan drie lessen per cursus zijn vervallen en niet worden ingehaald, dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het cursusgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
  6. Dance d’Alí kan een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld, in gevallen van te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent en overige overmacht situaties. In geval van annulering van de cursus door Dance d’Alí, wordt door Dance d’Alí in overleg een alternatief aangeboden of heeft de cursist recht op terugbetaling van het cursusgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
  7. Een gemiste les is een les die de cursist niet heeft kunnen volgen. Als een lid voorafgaand aan de les zich via Mijn Dance d’Alí afmeldt, mag de les binnen een maand worden ingehaald. Evt. op een ander tijdstip of andere danslocatie van Dance d’Alí. Dance d’Alí is niet hieraan gebonden.
  8. In bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte van de cursist (of verhuizing naar een ander gebied), kan op schriftelijk verzoek de overeenkomst tussentijds worden beëindigd en kan er naar rato van de resterende lessen, restitutie van een deel van het cursusgeld worden verleend. Een en ander naar het oordeel van Dance d’Alí. Dance d’Alí is nimmer verplicht tot restitutie.
  9. In verband met de voortgang van de lessen is opschorting van de cursus, om welke reden dan ook, niet mogelijk.

 4. Risico en aansprakelijkheid
  1. Het beoefenen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan een cursusonderdeel, les en/of activiteit is geheel voor eigen risico van de cursist.
  2. Dance d’Alí aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist of een van de medecursisten.
  3. Dance d’Alí aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist.
  4. Indien Dance d’Alí toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Dance d’Alí in voorkomend geval uitkeert.
  5. De cursist kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem of haar veroorzaakte schade aan goederen of personen

 5. Overig
  1. Dance d’Alí heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Dance d’Alí onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij Dance d’Alí is ingediend. Dance d’Alí beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd.
  2. Leden, ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om tijdig een wijziging in persoonsgegevens, bankgegevens en e-mailadressen door te geven aan Dance d’Alí, bij voorkeur via de Mijn Dance d’Alí WebApp of per e-mail.
  3. Het is niet mogelijk een lid in te schrijven zonder geldig e-mailadres. Het lid, de ouders en/of verzorgers worden geacht al het e-mailverkeer te behandelen als reguliere schriftelijke communicatie. Dance d’Alí is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een verstrekt e-mailadres niet (meer) wordt gebruikt of de e-maildienst niet beschikbaar is.
  4. Voor snelle communicatie kan per dansgroep een whatsapp groep worden aangemaakt. Deze kan worden gebruikt voor het melden van ziekte of afwezigheid van de dansdocent of cursist, belangrijke informatie of meldingen. Gelieve geen persoonlijke gesprekken te onderhouden in deze whatsapp groep.
  5. Dance d’Alí heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
  6. Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Dance d’Alí reageert binnen 14 dagen eveneens schriftelijk.
  7. In geval van overmacht is Dance d’Alí niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Aanspraak op schadevergoeding of restitutie van lesgeld is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart men akkoord te gaan met de privacyverklaring, huisregels en algemene voorwaarden van Dance d’Alí.